Tävlingsregler för Friflygande Segelmodeller (F1A)

Inofficiella regler för tävling med Friflygande segelmodeller, F1A

1 Regler för modellen
a) Modellen får ej vara utrustad med framdrivningsanordning.
b) Modellen får ej vara utrustad med gyro eller mottagare för fjärrstyrning.
c) Bäryta: 32 - 34 dm2
d) Minimi vikt: 410 gram
e) Max belastning: 50 gram / dm2
f) Antal modeller: 4 st

2 Startlinan
a) Modellen skall startas med hjälp av en enda lina. Startlinans längd får ej överstiga 50 meter vid en belastning av 5 kg.
b) Starten får ske med hjälp av en vinsch. Denna får dock ej kastas i startögonblicket, vilket resulterar i diskning den innevarande perioden. Om linan enbart är försedd med en lätt markör i ändan får denna släppas i startögonblicket.
c) Startlinan skall vara försedd med en 2,5 dm2 stor vimpel fästad direkt på huvudlinan.
d) Stabiliserande anordningar på startlinan är förbjudna.

3 Perioder och periodtid
a) Antalet perioder i VM och kontinentala mästerskap är sju. För andra internationella tävlingar kan antalet perioder ändras om det står i inbjudan och godkänts av CIAM.
b) Periodtid, meddelas senast innan periodens start och skall vara 30-90 minuter.
c) Periodtiden för fly-off är 10 minuter.

4 Definition av ogiltigt startförsök som ger en omstart om det första startförsöket misslyckades
a) Modellen landar utan att linan lossnat.
b) Tidtagaren ser ej när linan lossar.
c) En del av modellen lossnar i luften, antingen vid urkoppling eller under flygningen.
d) Den tävlande tappar linan och återfår ej kontakten med modellen. Den tävlande väljer då att ogiltigförklara sitt första startförsök.
e) Då det är uppenbart för tidtagaren att den tävlande tappat kontakten med linan och att linan kontrolleras av annan person än den tävlande.
f) Modellens flygtid är mindre än 20 sekunder.

5 Ett startförsök får göras om när:
a) Modellen kolliderar med en annan person än den som släpper modellen under starten.
b) Modellen kolliderar under uppdragningen med en fritt flygande modell, dock ej med annan modell under uppdragning eller annan startlina, varefter uppdragningen inte kan fortsätta normalt.
c) Modellen kolliderar med en annan modell eller annan tävlandes startlina under flygningen. Den tävlande kan välja att trots allt räkna flygningen till och med efter det att modellen landat.


6 Definition av officiell tid
a) Tiden i första startförsöket om det inte är ogiltigt enligt punkt 4a (Om startförsöket misslyckas enligt punkt 4e) och ett andra startförsök ej görs räknas tiden i det första startförsöket som officiell tid.
b) Tiden i andra startförsöket. Om även detta försök blir ogiltigt enligt punkt 4a), b), c) eller d), blir tiden 0 sekund. Om tiden i det andra försöket är mindre än 20 sekunder räknas denna tid som officiell tid.

7 Flygtiden
Maxtiden är tre minuter. På grund av väder eller hämtproblem, kan tävlingsjuryn minska maxtiden. Denna ändring måste meddelas de tävlande innan periodstart.

8 Maxtid för flygning
Maxtiden är 180 sekunder.

9 Placering
a) Den totala tiden för de officiella flygningarna avgör den individuella placeringen.
b) Vid oavgjort resultat sker fly-off efter den sista periodens slut. Maxtiden för den första fly-off är fem minuter. Maxtiden ökas därefter med två minuter för varje ny fly-off.
c) Periodtiden för fly-off är 10 minuter. Här gäller samma regler för omstart som vid vanlig period. Startposition avgörs genom lottning före varje fly-off.
d) Om fly-off inte kan ske på tävlingsdagen, skall fly-off ske direkt påföljande morgon. Maxtiden är då minimum 10 minuter.
e) På grund av väder eller hämtproblem kan tävlingsjuryn minska maxtiden. Denna ändring måste meddelas de tävlande innan period starten.

10 Placering
a) Den totala tiden för de officiella flygningarna avgör den individuella placeringen.
b) Vid oavgjort resultat sker skiljeflygning  sk ”fly-off” efter den sista periodens slut. Maxtiden för den första skiljeflygningen är 90 sekunder. Maxtiden ökas därefter med 30 sekunder för varje ny skiljeflygning.

11 Tidtagning
a) Speciella regler för tidtagare, se Regler för tidtagare.
b) Flygtiden mäts från det att modellen har lämnat den tävlandes hand till dess att flygningen är slut.
c) Flygtiden är begränsad till maxtiden.

12 Medhjälpare
Den tävlande har rätt till en medhjälpare.

13 Starten
a) Den tävlande måste befinna sig på marken och själv hålla i linan.
b) Det är tillåtet att röra sig fritt under starten, dock utan att kasta vinschen.
b) Modellen skall släppas inom 5 meter från startpålen.

Regler friflygande segelmodeller F1A uppdaterade 2017-04-21