Regler för tidtagning i friflyg

Inofficiella regler för tidtagare, utrustning och tidtagning

1. Tidtagaren
a) De tävlande agerar tidtagare åt sina medtävlande, men tävlingsarrangören kan i vissa fall också tillhandahålla tidtagare.
b) Till de ordinarie tävlingsflygningarna bör två (minst en) tidtagare mäta flygtiden. I skiljeflygningarna ”fly-off ” bör tre (3) tidtagare mäta flygtiden.

2. Utrustning
a) Tidtagaruret bör vara ett kvartsstyrt elektroniskt stoppur med digital avläsning till minst 1/100-del av en sekund.
b) Kikare 7x50 eller 8x40 rekommenderas.
c) Markstativ till kikare rekommenderas.

3. Förberedelser
Tidtagaren skall bekanta sig med:
a) Tidtagarurets funktion.
b) Modellens färg och form för att känna igen den under flygningen.
c) Kikaren och ställa in den för att passa dennes syn enligt följande. Avståndet mellan okularen justeras för att ge ett cirkulärt synfält. Fokus justeras med hjälp av mittratten och sedan genom separat justering av justerbara okularen. Inställningen noteras, så att snabbare injustering kan ske vid behov under tävlingen.

4. Tidtagningen
a) Tidtagaren måste hålla sig inom en cirkel med 10 meters radie från startpålen under hela flygningen.
b) Skall kikare användas bör detta ske tidigt i flygningen. Annars finns det finns en risk för att det inte går att hitta modellen med kikaren.
c) Flygningen anses avslutad när modellen vidrör marken eller stöter på ett hinder som definitivt hindrar modellen från vidare flygning, eller då modellen helt försvinner ur tidtagarens synhåll. Om modellen försvinner bakom hinder eller i moln skall tidtagaren vänta i tio sekunder innan tidtagningen stoppas. Dyker modellen inte upp igen under de 10 sekunderna stoppas tiden och de tio sekunderna avräknas från flygtiden.

5. Protokollföra
a) Om flera tidtagare mäter tiden, protokollförs medelvärdet av uppmätta flygtider och reduceras också alltid ner till närmaste antal hela sekunder.

Uppdaterade 2014-03-04